Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

2 1

Ορισμένα υλικά που υπάρχουν στα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Κατά την κατασκευή ενός νέου τεχνικού έργου τα απόβλητα των εκσκαφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση χωμάτινων βαθμίδων στη φυτεμένη ζώνη του οικοπέδου. Επίσης τμήματα ξυλείας (ξυλότυποι σκυροδέτησης, δοκάρια υποστήριξης στέγης, πόρτες κλπ) συχνά επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο ή σε επόμενα έργα ως κύρια ή βοηθητικά υλικά, ενώ ρετάλια ή περισσεύματα υδραυλικού και ηλεκτρολογικού υλικού συγκεντρώνονται για μελλοντική χρήση.

Στην περίπτωση της κατεδάφισης μίας κατασκευής για την αξιοποίηση όλων των ενδεχόμενων χρήσιμων αποβλήτων που θα προκύψουν, απαιτείται η προσεκτική απομάκρυνση των ενσωματωμένων υλικών (κουφώματα, είδη υγιεινής, έπιπλα κλπ) πριν την έναρξη της γενικής κατεδάφισης. Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο προσεκτικός διαχωρισμός, η ταυτοποίηση καθώς και ο έλεγχος των υλικών που προκύπτουν. Ωστόσο, η δυνατότητα που έχει ο εργολάβος να γνωρίζει τη σύσταση των υλικών που θα προκύψουν από την κατεδάφιση, του επιτρέπει να οργανώσει καλύτερα τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν, καθώς και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά το σχεδιασμό διαχείρισης.

Η διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών στα εργοτάξια πέρα από τους προφανείς οικονομικούς λόγους, έχει και πρακτικούς. Ο εργολάβος οφείλει να διατηρεί αποθέματα υλικών για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της κατασκευής. Ωστόσο, στα εργοτάξια που λαμβάνει χώρα κατασκευαστική δραστηριότητα, εξαιτίας των δύσκολων εργασιακών συνθηκών, κάποια δομικά υλικά αναπόφευκτα καταστρέφονται. Σε αυτή την περίπτωση ο εργολάβος οφείλει να προμηθευτεί νέα ποσότητα υλικών αλλά και να διαχειριστεί τα κατεστραμμένα υλικά που χαρακτηρίζονται ως απόβλητα.

Η συμβολή του εργολάβου στην διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων δεn σταματά στη φάση της επαναχρησιμοποίησης επιλεκτικών υλικών. Είναι σημαντική και πλέον υποχρεωτική η συλλογή και μεταφορά των υπόλοιπων αποβλήτων σε πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), όπου η προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης υλικών μέσω της ανακύκλωσης συνεχίζεται. Αν και η επεξεργασία στο στάδιο αυτό υλοποιείται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, μακριά από το εργοτάξιο, βασίζεται σημαντικά στις σωστές εργοταξιακές πρακτικές. Ο σωστός διαχωρισμός των μπάζων με βάση τη σύστασή τους στο εργοτάξιο και η ξεχωριστή διάθεσή τους στην μονάδα ανακύκλωσης μειώνει κατακόρυφα το χρόνο και το κόστος επεξεργασίας τους.

Είναι σαφές ότι η ανακύκλωση των εργοταξιακών αποβλήτων ξεκινά και οφείλει να ξεκινά από το εργοτάξιο, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι συλλογική υπόθεση, αφορά όλους μας και το κόστος επαναφοράς λόγω μη-δράσης είναι μεγαλύτερο από το κόστος της πρόληψης μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

espa